Obchodné podmienky

 

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom sa riadia právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

Zhotoviteľ: Rastislav Ebert – OPRAVY.SK, Mlynarovičova 8, 851 03 Bratislava, ICO: 40787117, DIC: 1073103185, neplatca DPH, Fio banka: 2701 389 919 / 8330, IBAN:  SK45 8330 0000 0027 0138 9919, mobil: +421 903 752 609, e-mail: opravy@opravy.sk

Objednávateľ je každou osobou, ktorá je objednávateľom služby, alebo tovaru ponúkaného zhotoviteľom na internetovej stránke www.opravy.sk 

Zmluvou o dielo sa rozumie zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorej predmetom je dodanie služby/tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.opravy. Zmluva o dielo vznikne vyplnením a odoslaním elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke. 

Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená zhotoviteľovi. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy o dielo zo strany objednávateľa. Odoslanou objednávkou je objednávateľ viazaný, ale môže ju kedykoľvek písomne odvolať.

Zhotoviteľ je oprávnený, v závislosti od charakteru objednávky objednávateľa - rozsahu diela, výšky ceny za dielo, vzdialenosti a podobne, žiadať od objednávateľa autorizáciu (ďalšie potvrdenie). V prípade ak objednávateľ túto autorizáciu požadovaným spôsobom v lehote určenej zhotoviteľovi nevykoná, zmluva o dielo sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje.

Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas zhotoviteľovi, že akceptuje ceny služieb, materiálov, tovarov a dopravy za objednané dielo a tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Dodacia lehota pre vykonanie diela bude v čase navrhnutom objednávateľom v objednávke, prípadne v náhradnom dohodnutom termíne, ktorý však nepresiahne 14 dní od objednania.

Dodací list, montážny, alebo opravárenský list potvrdí objednávateľ podpisom, ktorým potvrdzuje, že dielo bolo riadne prevzaté bez závad. Objednávateľ je povinný dielo pred prebraním riadne skontrolovať.

Cena za dielo je cena uvedená na internetovej stránke zhotoviteľa www.opravy.sk. Cena za Dielo je tvorená súčtom cien z cenníka za vykonané práce a dodaný tovar, materiál a dopravu.

Zhotoviteľ má nárok na odmenu podľa cenníka aj v prípade neúspešnej realizácie opravy minimálne za čas strávený diagnostikou, alebo čas strávený pokusom o túto opravu. Tak isto má nárok na odmenu podľa cenníka za dopravné náklady, ktoré boli vynaložené na tento účel, alebo obhliadku.

Splatnosť vystavenej faktúry je 7 kalendárnych dní od dátumu prevzatia diela ak nie je vo faktúre určené inak. Cena za dielo sa považuje za zaplatenú v okamihu, keď bude vyplatená v celosti.

V prípade ak objednávateľ neuhradí cenu za dielo riadne a včas, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,15% denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná v lehote stanovenej zhotoviteľom v penalizačnej faktúre doručenej objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo zmluvnej pokuty, má zhotoviteľ nárok aj na úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Výhradné vlastnícke práva k dielu a hlavne k dodanému tovaru a materiálu ostávajú zhotoviteľovi až do úplného zaplatenia.

Záruku na dielo zhotoviteľ poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je na stránke uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov, záruka na montáž klimatizačného zariadenia 12 mesiacov a záruka na opravu 3 mesiace. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, alebo diela objednávateľom.

Reklamáciu si môže objednávateľ uplatniť podľa reklamačného poriadku zverejneného na stránke www.opravy.sk, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Objednávateľ odoslaním objednávky udeľuje Zhotoviteľovi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov za účelom plnenia zmluvy o dielo.

Za účelom vybavenia vašej objednávky budú uložené vaše osobné údaje. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať na opravy@opravy.sk.

Dozorný orgán:Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava

© 2008 - 2023 Rastislav Ebert