Obchodné podmienky


I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi OPRAVY.SK, s.r.o., Mlynarovičova 8, 851 03 Bratislava, IČO: 46952128, neplatiteľ DPH (ďalej len "Zhotoviteľ") a každou osobou, ktorá je objednávateľom tovaru alebo služby ponúkaného Zhotoviteľom na internetovej stránke Zhotoviteľa www.opravy.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Objednávateľ"), ktoré vznikajú pri objednaní a dodaní uvedeného tovaru alebo služby.

1.2. Právne vzťahy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.opravy.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3. Zmluvou o dielo sa rozumie zmluva medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo služby ponúkaného Zhotoviteľom na internetovej stránke Zhotoviteľa www.opravy.sk (ďalej len "Dielo") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednania Diela a uzavretie zmluvy o dielo

2.1. Objednávateľ si objednáva Dielo prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Zhotoviteľa (ďalej len "Objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Objednávateľ vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke a potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Odoslať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Zhotoviteľovi. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy o dielo zo strany Objednávateľa.

2.3. Odoslanou objednávkou je Objednávateľ viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dostane Zhotoviteľ skôr, ako Zhotoviteľ odošle e-mail s akceptáciou objednávky Objednávateľovi.

2.4. Zhotoviteľ zašle na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Objednávateľa (ďalej len "akceptácia").

2.5. Zmluva o dielo je uzavretá doručením akceptácie Zhotoviteľa Objednávateľovi. Záväzkový vzťah z tejto zmluvy o dielo sa spravuje Obchodným zákonníkom.

2.6. Zhotoviteľ je vždy oprávnený, v závislosti od charakteru objednávky Objednávateľa - rozsahu Diela, výšky ceny za Dielo, nákladov na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať od Objednávateľa autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Objednávateľ túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Zhotoviteľovi nevykoná, zmluva o dielo sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Objednávateľovi v prípade zjavnej tlačovej chyby v požadovaných údajoch v Objednávke.

2.8. Odoslaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas Zhotoviteľovi, že akceptuje ceny služieb, materiálov, tovarov a dopravy za objednané Dielo a Všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

III. Dodacia lehota a prevzatie tovaru alebo služby

3.1. Dielo bude vykonané Objednávateľovi v čase navrhnutom Objednávateľom v Objednávke a Zhotoviteľom potvrdeným v akceptácii, prípadne v náhradnom dohodnutom termíne, ktorý však nepresiahne 14 dní od objednania.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať starostlivo, odborne a profesionálne, v súlade s právnymi predpismi SR, v čo najkratšom čase a v rozsahu objednania k spokojnosti Objednávateľa.

3.3. Prevzatie tovaru, alebo vykonanie Diela potvrdí Objednávateľ podpisom na dodací list, alebo montážny či opravárenský list. Objednávateľ je povinný Dielo pred prebraním riadne skontrolovať. Podpisom dodacieho listu Objednávateľ potvrdzuje, že Dielo bolo riadne prevzaté bez závad.

3.4. V prípade, že objednané Dielo nemôže prevziať priamo Objednávateľ z dôvodu neprítomnosti, môže objednané Dielo prevziať a podpisom potvrdiť prevzatie jeho zástupca, prevádzkar, alebo zamestnanec Objednávateľom určený v Objednávke/zmluve o dielo.

IV. Cena, platobné podmienky a sankcie

4.1. Objednávateľ je povinný za vykonané Dielo, ktorého objednávka bola akceptovaná Zhotoviteľom riadne a včas zaplatiť cenu za Dielo podľa bodu 4.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

4.2. Cena za Dielo je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.opravy.sk (ďalej len "Cenník") v čase odoslania objednávky Objednávateľa Zhotoviteľovi. Cena za Dielo je tvorená súčtom cien z Cenníka za vykonané práce a dodaný tovar, materiál a dopravu.

4.3. Zhotoviteľ má nárok na odmenu podľa Cenníka aj v prípade neúspešnej realizácie opravy minimálne za čas strávený diagnostikou, alebo čas strávený pokusom o túto opravu. Tak isto má nárok na odmenu podľa Cenníka za dopravné náklady, ktoré boli vynaložené na tento účel, alebo obhliadku a vypočítajú sa súčtom najazdených kilometrov za každý výjazd uskutočnený pre realizáciu diela.

4.4. Cenu za Dielo hradí Objednávateľ podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke, ktorým je:
a) platba vopred prevodom alebo v hotovosti na základe zálohovej faktúry a cenovej ponuky.
b) platba v hotovosti na mieste ihneď po prevzatí zrealizovaného diela.
c) platba prevodom na účet Zhotoviteľa na základe vystavenej faktúry s udanou dobou splatnosti.

4.5. Faktúra bude zaslaná prepravcom (Slovenská pošta a. s.), alebo odovzdaná osobne. Akákoľvek korešpondencia sa považuje za doručenú zaslaním prepravcom doporučene na adresu udanú v Objednávke aj v prípade, že ju Objednávateľ nepreberie.

4.6. Vystavená faktúra má splatnosť 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia Diela podľa bodu 3.3. Všeobecných obchodných podmienok ak nie je vo faktúre určené inak. Cena za Dielo sa považuje za zaplatenú v okamihu, keď bude Zhotoviteľovi pripísaná na jeho bankový účet, alebo mu zložená v hotovosti.

4.7. V prípade ak Objednávateľ neuhradí cenu za Dielo Zhotoviteľovi riadne a včas, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,15% denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná v lehote stanovenej Zhotoviteľom v penalizačnej faktúre doručenej Objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

4.8. V prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny za Dielo alebo zmluvnej pokuty, má Zhotoviteľ nárok aj na úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

4.9. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že výhradné vlastnícke práva k dielu a hlavne k dodanému tovaru a materiálu ostávajú Zhotoviteľovi až do úplného zaplatenia.

V. Záruka a servis

5.1. Záruku na Dielo Zhotoviteľ poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je na internetovej stránke Zhotoviteľa www.opravy.sk alebo v záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov, záruka na montáž klimatizačného zariadenia 12 mesiacov a záruka na opravu 3 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, alebo Diela Objednávateľom.

5.2. Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu podľa Reklamačného poriadku zverejneného na stránke Zhotoviteľa www.opravy.sk, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok a sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Zhotoviteľa.

6.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Zhotoviteľa v deň odoslania objednávky Objednávateľom.

6.3. Objednávateľ je plne a výlučne zodpovedný za obsah všetkých údajov, ktoré vloží do Objednávky, za ich súlad s právnymi predpismi a s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami a za škodu a iný škodlivý následok, ktorý vznikne inému, štátu alebo akýmkoľvek iným právnickým osobám a fyzickým osobám v dôsledku ním uverejnených alebo poskytnutých nesprávnych alebo nedovolených údajov.

6.4. Objednávateľ odoslaním objednávky udeľuje Zhotoviteľovi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov za účelom plnenia zmluvy o dielo uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok.

6.5. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Slovenským arbitrážnym súdom zriadeným pri právnickej osobe Slovak arbitration court, s.r.o., so sídlom: Krížna 56, 821 08 Bratislava, IČO: 44 130 481. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

© 2008 - 2019 Rastislav Ebert