Reklamačný poriadok

1. Za reklamáciu sa považujeme len písomná reklamácia poslaná:

a) poštou

b) elektronicky e-mailom na opravy@opravy.sk

2. Reklamácia musí obsahovať tieto informácie:

a) kto reklamuje (meno, adresa, firma, telefón, e-mail)

b) čo konkrétne reklamuje a ako sa to prejavuje

c) značku a typ klimatizácie a jej predajcu

d) dátum predaja a inštalácie

e) číslo dodacieho, montážneho, alebo opravárenského listu

3. Záruka sa vzťahuje:

a) na závady spôsobené chybou materiálu, alebo chybou výroby

b) len na riadne udržiavanú klimatizáciu, ktorá nebola preťažovaná

c) ak bola klimatizácia používaná k účel ku ktorému je určená v užívateľskej príručke, alebo v d) priloženom návode na používanie

4. Záruka sa nevzťahuje:

a) na závady, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním

b) použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom

c) na mechanické poškodenie

d) na výrobok, ktorý nebol pravidelne čistený

e) bol rozobratý

f) má pozmenené, odstránené alebo nečitateľné údaje na výrobnom štítku

g) na časti podliehajúce bežnej spotrebe

h) na závady pôsobené živlom: prepätie v rozvodnej sieti, úder blesku, atmosférický výboj, oheň, voda

5. Záruka na výrobok zaniká v prípadoch zásahu do výrobku, alebo opráv neautorizovanými osobami alebo firmami, alebo ak bola kýmkoľvek vykonaná modifikácia alebo adaptácia pre rozšírenie funkcií výrobku.

6. V prípade, že je montáž klimatizácie v záruke a klimatizácia nefunguje, obráťte sa priamo na montážnu firmu, ktorá si skontroluje inštaláciu a diagnostikuje chybu, ktorú odstráni (v rámci reklamácie). Zistí či závada vznikla z inštalácie, alebo je strane samotného zariadenia.

© 2008 - 2023 Rastislav Ebert