Reklamačný poriadok

1. Za doručenú reklamáciu považujeme písomnú reklamáciu poslanú poštou, alebo e-mailom o čom vás budeme obratom kontaktovať a spresníme termín obhliadky. Reklamácia musí obsahovať tieto informácie:

  • Kto reklamuje (telefón, e-mail, meno, firma, adresa)
  • Čo konkrétne reklamuje a ako sa to prejavuje
  • Značku a typ klimatizácie a jej predajcu
  • Dátum montáže a číslo dodacieho / montážneho listu

2. Záruka sa na výrobok vzťahuje len vtedy, ak je používaný iba na účel ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v užívateľskej príručke, alebo v priloženom návode na používanie a riadne udržiavaný a nie je preťažovaný.

3. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou materiálu a chybou výroby. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné závady tovarov alebo iné závady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.

4. Reklamáciu na tovar, alebo službu (montáž, oprava) je možné uplatniť na základe predloženia Dodacieho listu, alebo montážneho čí opravárenského listu.

5. V prípade, že je montáž klimatizácie v záruke a klimatizácia riadne nefunguje, obráťte sa priamo na montážnu firmu a ak zistí závadu z jej strany, tak ju na mieste okamžite odstráni a zariadenie z funkční (v rámci reklamácie).

6. Reklamáciu na klimatizáciu je možné uplatniť len u predajcu, u ktorého bola zakúpená. V prípade, že vám klimatizácia nefunguje oslovte predajcu zariadenia. Predajca objedná obhliadku u montážnej firmy, ktorá zistí či je problém na strane samotného zariadenia, alebo z chyby pri montáži. Ak sa zistí, že bola chyba na zariadení a technik montážnej firmy závadu odstráni, faktúru pošle objednávateľovi (predajcovi klimatizácie) a zákazník nič neplatí.

7. Ak majiteľ pokazenej klimatizácie objedná montážnu firmu ktorá zistí, že závada nie je zapríčinená montážou, ale je priamo vadné zariadenie, ktoré však dodal iný dodávateľ, výjazd a zistenie závady uhradí objednávateľ montážnej firme priamo na mieste (35 €) aj keď je samotné zariadenie ešte v záruke. O zistení závady na zariadení dostanete od montážneho technika správu, ktorú môžete použiť pri reklamácii zariadenia u predajcu.

8. Záruka sa na výrobok nevzťahuje, pokiaľ výrobok:

  • Nebol pravidelne čistený a jeho nefunkčnosť je spôsobená upchanými teplo výmennými plochami (výmenníky), prípadne filtrami.
  • Bol udržovaný a čistený nevhodným spôsobom, nevhodnými alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami, alebo technikami (napr. chemický a mechanický vplyv).
  • Bol mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený; mal zložený ochranný kryt, má pozmenené, odstránené alebo nečitateľné údaje na výrobnom štítku, poškodené skrutky alebo je poškodený otrasmi, pádom, teplom, tekutinou (aj batérií).
  • Záruka sa nevzťahuje na časti podliehajúce bežnej spotrebe alebo na časti, ktoré sa pri používaní bežne opotrebovávajú (napr. vybitie batérie, znečistené vzduchové filtre).
  • Záruka na výrobok zaniká v prípadoch zásahu do výrobku, úprav alebo opráv neautorizovanými osobami alebo firmami, alebo ak bola kýmkoľvek vykonaná modifikácia alebo adaptácia pre rozšírenie funkcií výrobku.
© 2008 - 2019 Rastislav Ebert